Písanie


Po zvládnutí ústneho jazyka v bežnej i náročnejšej konverzácii môže byť písanie dlhšieho textu stále tvrdým orieškom. Na kurze sa študent naučí písať jednoduché informačné texty (správy, maily a listy), ďalej i zložitejšie a logicky členitejšie texty. Pozornosť sa bude venovať pravopisu, tvorbe viet a súvetí, nadväzovaniu viet a členeniu celého textu. V prípade potreby sa v rámci hodín bude hovoriť aj o gramatických pravidlách, najmä pri formulovaní myšlienok do viet a súvetí. Študent sa naučí písať súkromné texty a v druhej časti aj oficiálne texty, s ktorými sa stretne v administratívnom a obchodnom styku.