Slovak grammar

Instant grammar facts


- In Slovak language accent is always on the first syllable
- ´ (dĺžeň) indicates quantity – vowels are pronouced as long (á, í)
- ˇ (mäkčeň) is used for soft consonants (č, š, ž etc.)
- In Slovak we conjugate verbs and decline nouns.
- Slovak has singular and plural number and three gender forms - masculine, feminin, neutral.
- Word order is free – subject and object are recognized according to their case form.
- For past action there is simple past tense and rarely used past perfect (antepreteritum).
- Apart tense there is a category of aspect. Most of the verbs exist in couples – perfective and imperfective. Perfective is used for completed actions, imperfective for incompleted, continuous actions.
- Future tense depends on aspect. Perfective verbs have future meaning. Imperfective verbs take the word "budem".
- There is indicative, imperative and conditional mood.

Slovak language belongs into the group of western Slavonic languages. It is a synthetical type of language. It means that we express more gramatical meanings in one word by adding special element (gramatical morpheme). In Slovak language we conjugate verbs and decline nouns.


Slovenská abeceda


A
Á
Ä
B
C
Č
D
Ď
DZ
E
É
F
G
CH
H
I
Í
J
K
L
Ĺ
Ľ
M
N
Ň
O
Ó
Ô
P
R
S
Š
T
Ť
U
Ú
V
X
Y
Ý
Z
Ž

 

slovenské samohlásky / Slovak vowels


krátke / short: a, ä [e], e, i, o, u, y [i]
dlhé / long: á, é, í, ó, ú, ý [í]

● The sign of lenght ´ is not a mark of accent. In Slovak language accent is always on the first syllable.


Slovenské dvojhlásky / Slovak diphtongs

ia, ie, iu, ô [uo]

Slovenské spoluhlásky / Slovak consonants

mäkké / soft: ď, ť, ň, ľ, ž, č, š, dz, dž, c, j
tvrdé / hard: d, t, n, l, g, k, h, ch
obojaké / unmarked: b, p, m, v, f, r, z, s

- We pronouns consonants d, t, n, l in the soft way when they are followed by vowels e or i.
example: deti [ďeťi] desať [ďesať] nie [ňie]


Podstatné meno / Noun

Slovak nouns have gender, number and case.


Rod / gender

mužský (masculine)
ženský (feminin)
stredný (neutral)

We can recognize the gender of nouns according to the endings.

mužský rod ženský rod stredný rod
muž žena mesto
kolega ulica more
stôl lekáreň námestie
čaj miestnosť dieťa

Číslo / number

singular, plural

Plural forms in Slovak are formed by special vowel ending.

mužský rod ženský rod stredný rod
muži ženy mestá
kolegovia ulice moria
stoly lekárne námestia
čaje miestnosti deti

- Some nouns have iregular plural form, in some nouns we omit vowel in the centre of the word.


singular plural
človek ľudia
dieťa deti
dievča dievčatá
pes psy

Pád / Case

Pád vyjadruje vzťahy medzi slovami. V slovenčine existuje šesť pádov.
Case gives a form to relations between words. There are six cases in Slovak language.

pád / case otázka / question Význam pádov / Meaning of the cases
nominatív kto? čo?

the basic form of the word:

Toto je kniha.
Peter je študent.
Dnes je pondelok.

genitív (z) koho?
(z) čoho?

movement (from → to)(odkiaľ? kam?)

Janka je z Bratislavy.
Peter cestuje z Bratislavy do Prahy.
Otec ide z Viedne do Budapešti.
posession (whose) (čí? koho?)

Toto je kamarát mojej sestry.
Toto je auto môjho brata.
quantity (of what)(čoho?)

Pol litra vody.
Päť mužov a šesť žien.
Je tu veľa ľudí, málo detí.

datív komu? čomu?

adresee (to who)(komu?)

Peter dáva Janke knihu.
Janka posiela Petrovi správu.
Otec ďakuje kolegom.

akuzatív koho? čo?

direct object (čo?)

Janka má knihu.
Peter potrebuje telefón.
(koho?)

Otec čaká kamaráta.

lokál (o) kom? čom?

position, place (v čom? na čom?) (in, at)

Janka je v banke.
Peter býva v Žiline.
Mama je na stanici a otec je na pošte.
subject mater(o čom?) (about)

Janka hovorí o škole.
Peter hovorí o práci.
Film je o deťoch.

inštrumentál (s) kým? čím?

company (s kým?)

Janka hovorí s Petrom.
Peter telefonuje s Jankou.
Otec ide do kina s kamarátmi.
(s čím)

káva s mliekom a s cukrom

whisky so sódou

mäso so zemiakmi
cestoviny s omáčkou

Ending of the noun, adjective, pronoun and numeral depends on the case that we use. To know what are the endings of nouns for each case there is following review of noun forms.
Nouns are divided according to the gender and each gender has four noun types. Masculine nouns have the subcategory – animate (životné) and inanimate (neživotné).


Paradigms of nouns


MUŽSKÝ ROD životné

singulár plurál singulár plurál
N muž muži kolega kolegovia
G muža mužov kolegu kolegov
D mužovi mužom kolegovi kolegom
A muža mužov kolegu kolegov
L (o) mužovi (o) mužoch (o) kolegovi (o) kolegoch
I mužom mužmi kolegom kolegami

MUŽSKÝ ROD neživotné

singulár plurál singulár plurál
N stôl stoly čaj čaje
G stola (- u) stolov čaju (stroja) čajov
D stolu stolom čaju čajom
A stôl stoly čaj čaje
L (o) stole (o) stoloch (o) čaji (o) čajoch
I stolom stolmi čajom čajmi


ŽENSKÝ ROD

singulár plurál singulár plurál
N žena ženy ulica ulice
G ženy žien ulice ulíc
D žene ženám ulici uliciam
A ženu ženy ulicu ulice
L (o) žene (o) ženách (o) ulici (o) uliciach
I ženou ženami ulicou ulicami

 

singulár plurál singulár plurál
N lekáreň lekárne miestnosť miestnosti
G lekárne lekární miestnosti miestností
D lekárni lekárňam miestnosti miestnostiam
A lekáreň lekárne miestnosť miestnosti
L (o) lekárni (o) lekárňach (o) miestnosti (o) miestnostiach
I lekárňou lekárňami miestnosťou miestnosťami

 

STREDNÝ ROD

singulár plurál singulár plurál
N mesto mestá more moria
G mesta miest mora morí
D mestu mestám moru moriam
A mesto mestá more moria
L (o) meste (o) mestách (o) mori (o) moriach
I mestom mestami morom morami

singulár plurál singulár plurál
N námestie námestia dievča dievčatá
G námestia námestí dievčaťa dievčat
D námestiu námestiam dievčaťu dievčatám
A námestie námestia dievča dievčatá
L (o) námestí (o) námestiach (o) dievčati (o) dievčatách
I námestím námestiami dievčaťom dievčatami

 

PRÍDAVNÉ MENO / ADJECTIVE

There is a concord between adjective and noun. Adjectives take the gender, number and case of the noun:

singular plural
m. dobrý otec dobrí otcovia
m. dobrý stôl dobré stoly
f. dobrá matka dobré matky
n. dobré dieťa dobré deti

 

Sloveso / Verb

All the Slovak verbs have basic form infinitive: mať, písať, čítať
When conjugated they take following endings:

singulár plurál
1. ja - m 1. my - me
2. ty - š 2. vy - te
3. on, ona, ono - 0 3. oni, ony - ú / ia

Some verbs have iregular conjugation:

byť (to be)
1. som 1. sme
2. si 2. ste
3. je 3. sú
ísť (to go)
1. idem 1. ideme
2. ideš 2. idete
3. ide 3. idú
vedieť (to know, can)
1. viem 1. vieme
2. vieš 2. viete
3. vie 3. vedia
jesť (to eat)
1. jem 1. jeme
2. ješ 2. jete
3. je 3. jedia

Aspect
Apart tense there is a category of aspect. Most of the verbs exist in couples – perfective and imperfective. Perfective is used for completed actions – in the past it is completed action, in present form verbs have future meaning. Imperfective is used for present actions, incompleted and continuous actions.


imperfective (nedokonavé) perfective (dokonavé)
kupovať kúpiť
volať zavolať
čítať prečítať
písať napísať
robiť urobiť

Slovak tenses

prítomný čas / present tense

USAGE: present actions, general facts

minulý čas / past tense
USAGE: all the actions that happened in the past
FORM: analytical form, som, si, sme, ste, sú, 0 + l-participle (písal/ písala/ písalo)
písal som / mala som / robil som / bol som (I was)


predminulý čas (antepreteritum)

USAGE: action that happened before any past action
FORM: bol/bola/bolo + som, si, sme, ste, sú, 0 + l-participle
bol som písal, bola som robila


budúci čas / future tense

USAGE: for every action that will happen
FORM: Future tense depends on aspect.


Perfective verbs have future meaning:

prečítam = I will read
urobím = I will do


Imperfective verbs take the word budem + infinitive:

budem čítať
budem robiť

© dielna.net