Slovenčina pre deti


Deti (6-12 rokov) sa v rámci kurzu hravou formou naučia hovoriť po slovensky a porozumieť hovorenému prejavu. Na hodinách sa naučia slovnú zásobu, výrazy, ucelené vety, otázky a odpovede spojené s určitou témou. Téma bude predstavená na začiatku hodiny a pomocou hry sa kľúčové výrazy a vety budú fixovať. Počas hry (napr. bingo, stroj času, semafor, hra farieb atď.) budú používať vybrané jazykové javy. Okrem toho budú mať deti priestor na využitie vlastnej fantázie a predstavivosti v aktivitách ako voľný brainstorming, rozhovory,

rozprávanie a dopĺňanie krátkych príbehov. Súťaživosť a hravosť budú môcť uplatniť vo vypĺňaní krížoviek, v pamäťových hrách a hádankách.