Slovenčina A1, A2, B1, B2

Kurzy sú určené na dosiahnutie stupňa A1, A2, B1, B2 podľa Spoločného európskeho rámca pre jazyky (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR), ktorý vypracovala Rada Európy na vytvorenie medzinárodných noriem v jazykovom učení sa, vyučovaní a hodnotení. Európsky rámec obsahuje šesť referenčných úrovní jazykovej kompetencie, každá úroveň má stanovený svoj obsah a súbor zručností.

registrácia teraz

 


 

Úrovne Európskeho rámca pre jazyky:

Úrovne Rámca

Všeobecná slovenčina

 

Získané jazykové kompetencie

A1
(2 semestre)

Začiatočníci

 

Študent rozumie a používa základné výrazy, tvorí jednoduché vety a dokáže naplniť svoje komunikačné potreby v bežnom rozhovore. Vie sa predstaviť a klásť otázky a odpovedať na otázky týkajúce sa osobných údajov (kde žije, s kým pracuje a priatelí sa, čo robí, čo má a nemá). Ovláda komunikáciu na základnej spoločenskej úrovni.

A2
(2 semestre)

Mierne pokročilí

 

Rozumie často používaným vetám a výrazom, ktoré sú spojené s týmito oblasťami: základné osobné a rodinné údaje, nakupovanie, miesto a čas, zamestnanie. Komunikuje v ustálených situáciách, ktoré si vyžadujú jednoduchú a priamu výmenu informácií. Vie o sebe podať základné informácie vrátane svojho prostredia a záujmov.

B1
(2 semestre)

Stredne pokročilí

 

Porozumie podstatu štandardného ústneho prejavu v práci, v škole, vo voľnom čase. Poradí si v komunikačných situáciách pri cestovaní, dokáže hovoriť o svojich záujmoch, zážitkoch, o udalostiach v jeho živote, o snoch a ambíciách. Dokáže vyjadriť svoj názor, postoj a plán, jednoducho zdôvodňovať a vysvetľovať.

B2
(2 semestre)

Vyšší stupeň stredne pokročilí

 

Dokáže zachytiť podstatu komplexného prejavu na konkrétne i abstraktné témy vrátane odbornej diskusie vo vlastnom pracovnom odbore. Komunikuje plynulo a spontánne, to mu umožňuje udržiavať pravidelné rozhovory v slovenčine bez nedorozumení.  Dokáže napísať jasný text na rôzne témy, vysvetliť vlastný pohľad na predmet, zvažovať klady i zápory.

C1

Veľmi pokročilí

 

Porozumie širokému okruhu náročných textov s väčším rozsahom a pochopí i skrytý zmysel textu. Plynulo a spontánne vyjadruje svoj názor bez zaváhania pri hľadaní správneho výrazu. Jazyk používa efektívne na sociálne a profesionálne účely.  Dokáže napísať jasný a dobre členený text na zložitejšie témy, správne štylizovať a spájať časti textu.

C2

 

 

Porozumie akémukoľvek ústnemu i písomnému prejavu. Dokáže zo súvislého prejavu vyberať relevantné informácie a triediť ich, vytvárať nové argumenty v ústnej prezentácii.  Dokáže sa spontánne vyjadriť aj jemnými významovými odtienkami, a to i pri v zložitejších prejavoch.